Tekstvak: Algemene voorwaarden
Tekstvak: Algemene Voorwaarden Dierbaarportret

I. Artikel 1: Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassing op de diensten, schilder of tekenopdrachten die Virginie van Kempen verricht. Afwijkingen op deze voorwaarden gelden slechts wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Door het geven van een opdracht voor een portret of ander soort tekening/schilderij aanvaard de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst is tot stand gekomen na een mondeling of schriftelijk (e-mail) akkoord. De koper ontvangt een opdrachtformulier en algemene voorwaarden bij het geven van de tekenopdracht. Dit opdracht formulier dient door koper ingevuld en akkoord bevonden retour te worden gestuurd naar Dierbaarportret Virginie van Kempen.
Een overeenkomst als genoemd in artikel 2a wordt tekenopdracht genoemd.


Artikel 3: Annulering
Annulering. Een partij die zich, op welke wijze dan ook, jegens de verkoper Dierbaarportret heeft verbonden, kan zich niet eenzijdig onttrekken, tenzij Dierbaarportret daartoe toestemming heeft verleend. Is een dergelijke toestemming gegeven, dan is de wederpartij niettemin, bij wege van schadevergoeding, een bedrag gelijk aan tenminste 25% van het factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 4 Betaling
Betaling van de geleverde tekening dan wel portret en portokosten geschied vooraf per bank of contact indien de tekening of schilderij bij het atelier van Dierbaarportret, Virginie van Kempen wordt opgehaald. Het te verschuldigde bedrag dient, voordat de tekening of schilderij wordt verstuurd op de bankrekening van Virginie van Kempen te zijn bijgeschreven. Ter informatie wordt voorafgaande van de verzending een afbeelding (foto) van het portret dan wel tekening of schilderij per e-mail verstuurd.

Artikel 5: Levering en leveringstijd:

Prijzen: De vermelde prijzen voor het aangeboden product zijn in EURO excl. Passe-partout, lijst en excl. verzendkosten. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen of typefouten
Leveringen en levertijd: 
1. Alle gekochte zaken zijn vanaf de opdracht voor een tekening of schilderij c.q. overeenkomst voor rekening en risico van koper. 2. Indien de koper aan Dierbaarportret nog enige betalingsverplichting heeft of gedeeltelijk een bedrag heeft openstaan, is Dierbaarportret gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 
3. Het aannemen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of op het reçu, geldt als bewijs dat het geleverde in correcte staat was. 
4. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Dierbaarportret, tenzij door zijn schuld veroorzaakt. 
5. Zaken worden vervoerd voor risico van koper, tenzij anderszins overeengekomen. 
6. Behoudens andersluidend bericht, geschiedt aflevering voor risico van de koper op het laatst bekende adres van koper. 
7. De koper die het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op de deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. 
8. De koper zal jegens Dierbaarportret geen aanspraak kunnen doen gelden, nadat koper het geleverde in gebruik heeft genomen. 
9. Gebreken aan een deel van het geleverde, geven niet het recht tot afkeuring en/of niet-betalen van de geleverde portret tekening. 
10. Ontoerekenbare tekortkoming Storingen aan de kant van de Dierbaarportret welke hem niet kunnen worden toegerekend (waaronder: oorlog, onlusten, overstroming, niet tijdige of niet correcte levering door toeleveranciers, brand, ongevallen, ziekte, computerstoring e.d.) ontslaan Dierbaarportret van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn en/of van zijn leveringsverplichting, zonder dat koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden. Levering van een standaard getekend portret van formaat 30 x 40 cm kan ongeveer 3 weken zijn, indien er geen wachtlijst is, maar de levertijd kan afwijken en u wordt daar tussentijds over geïnformeerd. Voor schilderijen gelden afwijkende levertijden en wordt u bij het geven van een opdracht geïnformeerd over de mogelijke levertijd.

Artikel 6: Garantie en aansprakelijkheid
6.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Dierbaarportret dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 
6.2 De eigen foto’s, die door cliënt, via post of internet worden verstrekt voor een portret worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven /getekend of geschilderd. Dierbaarportret garandeert echter niet dat alle producten volledig met de gegeven informatie (foto) in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van overeenkomst.
6.3 Vrije interpretatie van beeld of kleur in het of van het portret of schilderij kan door Dierbaarportret kunstenares Virginie van Kempen naar eigen deskundig inzicht worden toegepast. 
6.4 Portretten worden vervaardigd met een achtergrond (kleuren ) en compositie kunnen intuïtief naar eigen inzicht door Dierbaarportret kunstenares Virginie van Kempen worden gekozen. 
6.5 Aansprakelijkheid de tekeningen die niet zijn ingelijst worden verstuurd in harde kartonnen koker die goed is afgesloten. De schilderijen kunnen niet altijd opgestuurd worden i.v.m. formaat en kunnen in het atelier opgehaald worden. Mocht er echter schade opgetreden zijn dan komt het door het vervoer. Deze schade kan niet worden verhaald op Dierbaarportret. Afhankelijk van de verzendkeuze kan de schade eventueel op de vervoerder worden verhaald. Behoudens de verplichtingen die voorkomen uit garantie, is Dierbaarportret, of Virginie van Kempen nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Transport van goederen gaat voornamelijk via Post NL en is ten alle tijden in naam van de klant. De klant heeft de keuze tussen verzekerd en onverzekerd verzenden en is ook de kosten die daar aan zijn verbonden verschuldigd. 


Artikel 7: Portret- en auteursrechten
7.1 Voor alle afbeeldingen en foto´s die per post of e-mail opgestuurd worden door koper/afnemer naar Dierbaarportret Virginie van Kempen om nageschilderd te worden geldt dat de koper/cliënt verantwoordelijk is voor eventuele portret- en auteursrechten.
7.2 De koper/afnemer mag de voor hem/haar geschilderde afbeeldingen en foto´s enkel voor eigen gebruik (thuis of op kantoor) inzetten. Het is niet geoorloofd om de schilderijen zonder schriftelijke toestemming van Virginie van Kempen voor commerciële doeleinden te gebruiken zoals o.a., sociaal media, foldermateriaal, advertenties, websites. Alle beeldrechten van de tekeningen en schilderijen zijn vastgelegd en onder naam van Virginie van Kempen.
7.3 Virginie van Kempen is ten alle tijden bevoegd om opdrachten voor het naschilderen van foto´s of afbeeldingen te weigeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kleuren van de kunstwerken die je op je beeldscherm ziet benaderen de echte kleuren hooguit voor een gedeelte

 

info@virginie.nl

Tekstvak: Dierbaarportret.nl 
Tekstvak: Dierbaarportret.nl